Jägersrokonflikten trappas upp

193

Nu drar Skånska Travsällskapet åt tumskruvarna ytterligare och begär att galoppen lämnar Jägersro.
Skånska Fältrittklubben å sin sida tänker inte lämna banan innan galoppens fortsatta verksamhet är säkrad.

image-1
Så här skriver travsällskapets ordförande Kerstin Peterson-Brodda i ett pressmeddelande:
”Mellan Skånska Travsällskapet, STS, och Skånska Fältrittklubben, SFK, har funnits ett tillfälligt avtal varigenom SFK kunnat bedriva sin galoppverksamhet på Jägersro. Det avtalet upphörde 2013-09-30. Parternas förhandlingar om ett nytt långsiktigt avtal för galoppsporten på Jägersro har avslutats utan att något nytt avtal kommit till stånd.
STS har därför uppmanat SFK att avflytta från Jägersro. STS har samtidigt meddelat SFK att man efter 2013-10-31 inte längre kommer att utföra de tjänster åt SFK som reglerades i det tillfälliga avtalet.
För att inte galopptränarna som är verksamma på Jägersro ska bli lidande garant
erar STS att träningsfaciliteterna för galopp på Jägersro kommer att skötas även efter 2013-10-31.”

Galoppen kräver ersättning
Skånska Fältrittklubben har inte för avsikt att lämna Jägersro innan den fortsatta verksamheten är säkrad. I annat fall kräver de ekonomisk ersättning av travsällskapet. Enligt Sydsvenskan replikerar de enligt följande:
”Skånska Fältrittklubbens uppfattning är att vi redan har ett så kallat indirekt besittningsskydd som i första hand är kopplat till nyttjanderättsavtalet mellan SFK och STS från 1977. Med indirekt besittningsskydd avses i huvudsak att om STS skulle vägra en förlängning av hyrestiden eller kräva oskäliga villkor för en förlängning av hyrestiden och därmed tvinga galoppverksamheten att flytta från Jägersro så ska STS enligt lag ersätta SFK för den förlust som SFK åsamkas i anledning av att SFK tvingas avflytta från Jägersro.”
Än är inte sista ordet sagt och högst troligt kommer det att krävas en rättslig prövning för att reda ut i konflikten.

Kanal 75